You are currently viewing Podporili sme Domov sociálnych služieb DÚHA

Domov sociálnych služieb DÚHA v Bardejove poskytuje celodennú starostlivosť o deti a dospelých s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím vo veku od 3 do 26 rokov. Starostlivosť o ľudí s takýmito kombinovanými zdravotnými postihnutiami je fyzicky, psychicky a finančne veľmi náročná. Už samotný pobyt v zariadení počas niekoľkých hodín pomáha rodičom týchto „detí“ zamestnať sa alebo sa venovať ostatným členom domácnosti. Okrem bežnej starostlivosti v zariadení sú veľmi dôležité rehabilitácie a terapie, ktoré sú im denne odborne poskytované.

Nadácia darovala tomuto zariadeniu s kapacitou 20 miest sumu 2 000,- € na vybavenie terapeutickej miestnosti, ktorá bude prostredníctvom vibrácií a tlmenej hudby pomáhať stimulovať klientov s najťažšími zdravotnými postihnutiami. Tento projekt bol podporený na základe odporúčania Marty Buranovskej, regionálnej riaditeľky v Košiciach.


Poďakovanie v novinách od p. PhDr. Spišákovej, vedúcej DSS DÚHA:

Multisenzorická miestnosť SNOEZELEN v DSS DÚHA Bardejov
    V minulých dňoch bola v DSS DÚHA Bardejov slávnostne otvorená rehabilitačno – terapeutická  miestnosť SNOEZELEN. Miestnosť bola zariadená vďaka daru 2 000,-€ od Nadácie Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom.

     Snoezelen je názov pre multisenzorickú miestnosť, ktorá poskytuje nádherné zmyslové zážitky pomocou technologických produktov, ktoré u človeka vyvolajú zmyslové odpovede a reakcie. V tejto miestnosti dochádza k produkcii pocitu pohody, spôsobuje uvoľnenie a relaxáciu. Tiež však aktivizuje a prebúdza zmysly, vyvoláva spomienky, organizuje človeka, riadi a zjednocuje  podnety, odbúrava strach a prináša istotu. Okrem iného znižuje aj agresivitu, sebapoškodzovanie a násilné správanie, redukuje stres a stereotypné správanie, a má aj mnoho iných pozitívnych zmien prejavujúcich sa v dennom živote prijímateľa sociálnej služby.  

    Hlavným cieľom Snoezelenu je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti predovšetkým u ľudí s postihnutím /napr. u ľudí s rôznou formou mentálneho postihnutia, s poruchami senzorickej integrácie a výrazným komunikačným deficitom /. Snoezelen si vyžaduje upravené prostredie a špecifické vybavenie. Prebieha v špeciálne zriadenej miestnosti, v pokojnej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, rozmanitými zvukmi, svetelnými efektmi a ľahkými vibráciami.

    Vďaka štedrému daru Nadácie Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom môžu prijímatelia sociálnej služby DSS DÚHA odteraz naplno využívať pozitívne účinky tohto druhu terapie.

PhDr. Mária Spišaková
vedúca SPVaOS DSS DÚHA