Chcem pomôcť

Pomáhame srdcom

Pridajte sa k nám aj vy a venujte 2 % z dane Nadácii Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom.
Spolu s vami dokážeme viac.

Vážení priatelia Nadácie Keď potrebujete pomôcť,
ďakujeme, že ste sa rozhodli nám pomôcť a podporiť nás v našom boji. 
Môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

 1. Prispieť finančným darom priamo na účet Nadácie Keď potrebujete pomôcť:  
  SK82 0900 0000 0051 3902 8166
 2. Poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb.
  Zo srdca Vám ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej nadácii:

Obchodné meno/názov: Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom
Právna forma: nadácia
IČO: 42 358 264
Adresa/sídlo : Červeňova 18, 811 03 Bratislava

Zamestnanec

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Ak ste zamestnanec:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdete v prílohe. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:
1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do marca 2022 buď osobne, poštou na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2%z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie  marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.