Chcem pomôcť

Pomáhame srdcom

Chcem pomôcť

Pridajte sa k nám aj vy a venujte 2 % z dane Nadácii Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom.
Spolu s vami dokážeme viac.

Vážení priatelia Nadácie Keď potrebujete pomôcť,
ďakujeme, že ste sa rozhodli nám pomôcť a podporiť nás v našom boji. 
Môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

 1. Prispieť finančným darom priamo na účet Nadácie Keď potrebujete pomôcť:  
  SK82 0900 0000 0051 3902 8166
 2. Poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb.
  Zo srdca Vám ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej nadácii:

Obchodné meno/názov: Nadácia Keď potrebujete pomôcť
Právna forma: nadácia
IČO: 42 358 264
Adresa/sídlo : Červeňova 18, 811 03 Bratislava
Číslo účtu: SK82 0900 0000 0051 3902 8166

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec:

 1. Po prevzatí ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň od a vystavení Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa, vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdete v prílohe. 
 2. Do marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:
– Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020  je fyzická osoba povinná podať v lehote do marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie
   31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.