Chcem pomôcť

Pomáhame srdcom

Pridajte sa k nám aj vy a venujte 2 % z dane Nadácii Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom.
Spolu s vami dokážeme viac.

Vážení priatelia Nadácie Keď potrebujete pomôcť,
ďakujeme, že ste sa rozhodli nám pomôcť a podporiť nás v našom boji. 
Môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

 1. Prispieť finančným darom priamo na účet Nadácie Keď potrebujete pomôcť:  
  SK82 0900 0000 0051 3902 8166
 2. Poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb.
  Zo srdca Vám ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej nadácii:

Obchodné meno/názov: Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom
Právna forma: nadácia
IČO: 42 358 264
Adresa/sídlo : Červeňova 18, 811 03 Bratislava

Zamestnanec

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Ak ste zamestnanec:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdete v prílohe. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:
1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023  je fyzická osoba povinná podať v lehote do marca 2024, prípadne júna 2024, buď osobne, poštou na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie  marca 2024 a v prípade odloženého daňového priznania do júna 2024, a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.