Výzva nadácie

 • Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na verejnoprospešné projekty jednotlivcov a skupín pre registrovaných sprostredkovateľov spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s., v termíne od 1. 4. 2024 do 31. 8. 2024.
 • Nadácia podporí žiadosti, ktoré odporúča registrovaný sprostredkovateľ spoločnosti Universal maklérsky dom a.s.
 • Žiadosť musí obsahovať informácie o jednotlivcovi alebo skupine, ktorému má byť pomoc poskytnutá, jeho východiskovú situáciu, respektíve dôvod prečo žiada o pomoc, požadovanú sumu a účel jej použitia.
 • O podporení, prípadne nepodporení žiadosti rozhodne správna rada nadácie.
 • O výsledkoch budú žiadatelia informovaní písomne. 
 • Projekty zamerané na zvýšenie kvality života jednotlivcov a skupín so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Napríklad financovanie kúpy zariadení, pomôcok a iných predmetov, ktoré si nemajú možnosť zabezpečiť bežným spôsobom.
  V prípade takýchto projektov si nadácia vyhradzuje právo požadovať preukázanie oprávnenosti žiadostí a to doložením znevýhodnenej sociálnej a zdravotnej situácie.
 • Projekty zamerané na podporu vzdelávania, kultúry a športu sociálne a zdravotne znevýhodnených jednotlivcov a skupín. Napríklad finančné príspevky na poplatky za školné, kúpu školských alebo špeciálnych športových pomôcok.
 • Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom, podporí jednotlivcov alebo skupiny so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením na základe žiadostí, ktorú odporučí registrovaný sprostredkovateľ spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s.
 • Sprostredkovateľ svojim odporúčaním projektu sa zaručuje za jeho oprávnenosť.
 • V žiadosti zároveň uvedie dôvod prečo odporúčal žiadateľa. Žiadateľom musí byť osoba staršia ako 18 rokov a súčasne spôsobilá na právne úkony.
 • Sprostredkovateľ spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s., prostredníctvom obchodného systému spoločnosti vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku s uvedením osobného odporúčania prečo navrhuje, aby bola pomoc poskytnutá. 
 • Vytlačenú a podpísanú žiadosť žiadateľom spolu s ostatnými dokumentami (lekárska správa, zakladateľská listina) je potrebné zaslať na adresu: Nadácia Keď potrebujte pomôcť, UNIVERSAL maklérsky dom, Červeňova 18, 811 03 Bratislava do 31. 8. 2024.
 • Poskytnuté finančné prostriedky je možné použiť na kúpu tovaru a služieb, ktorých cieľom je pomoc jednotlivcom a skupinám so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením.
 • Finančné prostriedky je potrebné použiť najneskôr do 31. 12. 2024 a najskôr dňom doručenia podpísanej žiadosti do Nadácie Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom.
 • V prípade vecného daru, bude dar poskytnutý do 30 dní od podpísania darovacej zmluvy.
 • Súčasťou každého vyúčtovania musia byť aj fotografie.
 • Správna rada nadácie rozhodne o poskytnutí finančnej pomoci na základe toho či projekt spĺňa verejnoprospešný účel a poslanie nadácie.
 • Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom prerozdelí vyzbieranú sumu za daný rok na jednotlivé projekty, pričom minimálna ani maximálna suma na jeden projekt nie je stanovená. 
 • Projekty, ktoré nemajú verejnoprospešný charakter.
 • Projekty, ktoré je možné financovať z iných zdrojov.
 • Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom uzatvorí s prijímateľom finančnej pomoci darovaciu zmluvu.
 • Po podpísaní a doručení zmluvy budú finančné prostriedky poukázané na účet prijímateľa.
 • V prípade, že prijímateľ pomoci nemá vlastný účet, Nadácia mu poskytne vecný dar, ktorý pre neho kúpi a daruje na základe darovacej zmluvy.